x-Película Jesús

Ja'a kuu x-pelicula Jesús dadavi Yutsa to'on, kugua'a ndasa ndidaa ñayii na ntsa'a. Tu nchu ntsa'a ni neetu'u pelicula ya endini modo kuadi ndodo ni letra ya'a.

Pelicula de Jesús en el Mixteco de Apoala