Ndidaa sa yodotuni


Pagina ya'a kini ni ndidaa en sa yodotuni da'an davi Yutsa to'on kuenta kuu:

  • Nuevo Testamento Da'an davi
  • Kuentu
  • Sa nakani ñayii
  • Xi'in to'on kani-ini sa ka'an ndo reflexion xi