Comida

Ñuu yaꞌa io kuaꞌa modo saxi ñayii  kuan tuku tuku nda comida kuguaꞌa, kuenta kuu ndidaa jaꞌa:

  • tikoo daꞌan
  • tikoo nduchi
  • tikoo koño 
  • tikoo duu
  • tikoo reꞌle
  • ndusa ntsayu
  • tikuku 

Adi ntseꞌe ndidaa comida kuguaꞌa  jaꞌa kuan ti kaa kuenta kaa comida kuguaꞌa ciudad. Tuku saxi, tuku dikoneꞌen kuan ndidaa jaꞌa kuguaꞌa jnu ñuꞌun san jukua kida san neꞌe en sabor adi, ndidaa ñayii ñuu yaꞌa ku-ini ñayii sa duꞌua saxi ñayii, ti ndeꞌe seen ñayii ita kuan mee ña ndidaa ña tsaa, ndiden tiempu tuku tuku sa saxi ñayii, kuan ñuu yaꞌa  kuaꞌa sa sakoo, yuku tetu, yuku ndiki, yiki yutsa, tivaya, yuku tikutu, tindusa, ndidi, miꞌntsa, díchi, tikoko, nchún, cheka, nduchi tinduu, nduchi aba, nduchi toon, san didaa jaꞌa kidaguaꞌa ñayii modo nchu kaj mee ñayii. ´

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.